Archive - Oca 2007

January 19th

Gece İbadetleri

Pazar Gecesi
Enes b. Mâlik bu gece hakkında şu hadîsi rivayet etmektedir:
Kim pazar gecesi yirmi rek'at namaz kılıp her rek'atta Fâtiha'dan sonra İhlâs sûresini elli defa, Muavvizeteyn'i bir defa okur, yüz defa tüm müslümanlara, yüz defa da kendi-sine, anne ve babasına af talebinde bulunur ve Hz. Peygamber'e yüz defa salavât getirir ve sonra da kuvvet ve kudretinden teberri etmek sûretiyle Allah'a sığınarak O'ndan başka mâbud olmadığına, Hz. Âdem'in Allah'ın seçtiği bir kul olduğuna, Hz. İbrahim'in Allah'ın halîli, Hz. Musa'nın Allah'ın kelimi, Hz. İsâ'nın Allah'tan gelen bir ruh ve Hz. Muhammed'in de Allah'ın habîbi olduğuna şâhidlik ederse, defterine, Allah'a evlât nisbet edenler ile bu sapıklıktan kaçanlar adedince sevap yazılır. Kıyamet gününde Allah Teâlâ bu kulunu, azâb-ı ilâhîsinden emin olan kullarla birlikte haşreder. Bu kulun büyük peygamberlerle birlikte cennete girmesi (kendi lutfuyla) Allah üzerine hak olur.236

Başı açık başörtülüler !

Başı açık başörtülüler...

Saçlarını örten armini eşarplar altına bütün vücuda oturmus bir kot pantolon...

Yürüyünce ayakları hareket etmeliyken dikkat çekmek adına bir bütün olarak yürümeyi bırakıp kıvırtanlar...

Her şeyi bir kenara bırak kendilerini türbanlı ve başı örtülü gercek bir tesettüre bürünmüs bacılarımızın sesi olarak gören acizler...

Ben çalışan bir bayanım bahanesi ile günde bilmem kaç erkegin elini tokalayan, selamlasan, tebessumleri zehir gibi sacan, moda illetini bir kültür abidesi niteliginde basortusunun altındaki bedene uyduranlar...

Tekrarlanmasıyla Tekrarlanan Nafileler

Bunlar, haftanın gün ve gecelerine ait nafilelerdir; çünkü her günün ve her gecenin ayrı ayrı namazları vardır.

Pazar
Ebu Hüreyre (r.a), Hz. Peygamber'den şöyle rivayet etmektedir:
Pazar gününde dört rekat namaz kılıp her rek'atta Fâtiha'dan sonra Amene'r-Rasûlu'yu bir kere okuyan kimseye Allah Teâlâ, Hristiyan erkek ve kadınlar adedince hasene yazar ve ona bir peygamber sevabı ile bir hac ve bir de umre sevabı ihsan eder. Kıldığı herbir rek'attan dolayı defterine bin namaz kaydedilir, Allah Teâlâ bu namazda okuduğu her harfe karşılık ona cennette simsiyah miskten yapılmış şirin bir şehir ihsân eder.227

Gün ve Gecelerin Tekrarlanmasıyla Tekrarlanan Nafileler

Bunlar sekiz tanedir. Bunların beşi, beş vakit namazla birlikte kılınan râtıb sünnetlerdir. Diğer üçü ise, kuşluk namazı, akşam ile yatsı arasında kılınan namaz ve geceleyin edâ edilen teheccüd namazıdır,

1. Sabah namazının sünneti
Bu namaz, iki rek'attan ibarettir; nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Sabahın farzından evvel kılınan iki rek'at sünnet, dünya ve içindeki herşeyden daha hayırlıdır.203

Sabah sünnetinin vakti, (fecr-i kâzible, yani uzunlamasına/dikine yayılan aydınlıkla değil) fecr-i sâdıkın çıkışıyla başlar. Fecr-i sâdık, her tarafa (enine doğru) yayılan aydınlığın doğuşu demektir. Fecr-i sâdıkı idrâk etmek, ilk anında hemen hemen mümkün olmayacak kadar zordur. Ancak ayın menzillerini öğrenmiş veya fecrin, gözle görülen hangi yıldızlarla doğduğunu bilen kimseler için, fecri idrâk etmek kolaydır. Böyle bir kimse fecrin çıkışını yıldızlardan anlayabilir.

Nafile Namazlar

Farzların dışında kalan namazlar üç kısma ayrılır:
1. Sünnetler
2. Müstehablar
3. Tatavvu'lar

Sünnetler ile, Hz. Peygamber'in devamlı olarak kıldığı rivayet edilen (namazlardan sonra kılınan sünnetler, duha, vitir, teheccüd ve benzeri sünnetler) namazları kastediyoruz; çünkü sünnet 'işlenilmiş yol' demektir.

Müstehablar'dan maksat; faziletleri hakkında hadîs vârid olan, fakat Hz. Peygamber tarafından devamlı olarak kılınmayan namazlardır. Nitekim ileride söz edeceğimiz gibi haftanın belirli gün ve gecelerinde, evden çıkarken ve eve girerken kılınan namazlar böyledir.

Herkesin Bilmesi Gereken Meseleler

Çok nâdir vukû bulan meselelerden birçoğunu tedkik ederek fıkha dair eserlerimizde zikretmiş bulunuyoruz.

I. Mesele
Namazı bozmayan az hareket, ihtiyaç olmaksızın yapıldığı takdirde mekruhtur. Namaz kılanın, önünden geçeni durdurması, eziyet vermesinden korkulan akrebi bir veya iki vuruşla öldürmesi (eğer vuruşlar üç olursa hareketler çoğalır ve namaz da bozulur) ihtiyaçtan doğan hareketlerdir. Bunun için de namazda yapılmaları mekruh değildir.

Bit ve pireden eziyet gördüğü zaman, onları uzaklaştırabilir. Aynı şekilde huşûuna mâni olan kaşıntıları da kaşımak suretiyle giderebilir. Muaz (r.a) namazda iken bit ve pireleri tutup atardı. İbn Ömer de namazda bitleri elinde kan görülecek derecede öldürürdü.

Cum'anın Diğer Sünnet ve Edepleri

Bu sünnet ve edebler, sadece cum'a namazı ve hutbe ile değil, bütün cum'a günüyle ilgilidir. Bunlar yedi tanedir.

1. Cum'a sabahında veya ikindi namazından sonra ilim meclislerine gitmelidir, Kıssacıların meclislerindense, uzak durmalıdır; çünkü onların konuşmalarında hayır yoktur. Allah'ı arayan bir kimsenin, cum'a günlerinde hayırlı işlerden ve dualardan uzak kalması uygun değildir. Cum'a günündeki şerefli saat geldiği zaman, kendisinin hayırlı bir işte olması gerekir. Namazdan önce zikir halkalarına gitmesi uygun değildir;

çünkü Abdullah b. Ömer' den şöyle rivayet edilmektedir.

Yabancılarla yapılan evlilikler

İki insanın hayatlarını birleştirmesi çok ciddî ve üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir karardır. Hele ki söz konusu olan farklı kültür ve dinden insanlarla yapılan evlilikler ise.

Amerika’da Türk erkeklerinin yabancı kadınlarla evlilik yapmaları genelde

şu sebeplere dayanıyor:

1) Karşı tarafın hidayetine vesile olmak için.

2) Gönül meselesi.

3) Green Kart almak ve sonrasında da vatandaşlığa geçmek için.

Üçüncü tip evlilikler para karşılığında, sınır dışı edilme korkusuyla yapılan evliliklerden olduğu için bizim konumuz üçüncü tip evlilikleri kapsamıyor.

Teyemmüm'ün Keyfiyeti

Aradığı halde suyun bulunmadığı veya suyun bulunduğu yerde yırtıcı hayvan, düşmanın mevcut olduğu veyahut yanındaki suya kendisinin veya arkadaşının ihtiyacı bulunduğu veya bu suyun başkasının mülkü olduğu, sahibinin de günün rayicinden fazla paraya suyu satmak istediği veya azalarında yara bulunduğu, yahut da hasta olduğu, suyu kullandığı takdirde azasının zarara uğramasının mümkün olduğu veya hastalığının şiddetleneceğini zannettiği hallerde, kişi bu engellerle beraber farz namazın vakti girinceye kadar sabretmelidir.

Sonra üzerinde toprak olan temiz yere ki orada bulunan toprak da temiz, hâlis ve yumuşak olmalıdır gider. Parmaklarını bitiştirerek ellerini o toprağa vurup bir defasıyla yüzünü mesheder.

Guslün Keyfiyeti

Su kabını sağ tarafına koyduktan sonra besmeleyi çeker. Ellerini üçer defa yıkar. Daha önce de dediğimiz şekilde istincâ eder. Eğer bedeninde necaset varsa onu su ile giderir. Bütün bunları yaptıktan sonra namazda olduğu gibi abdest alır.

Ancak şu kadar var ki, ayaklarının yıkanmasını guslün sonuna tehir etmelidir. Çünkü yıkandıktan sonra ayakları tekrar yere basması, suyu zayi etmekten başka birşeye yaramaz.
Abdest aldıktan sonra üç defa başına, üç defa sağ omuzuna ve üç defa da sol omuzuna su döker. Sonra ön ve arkasını güzelce ovalar.

Çıplaklık tacizdir

Kızları, kadınları el ve dil ile taciz edenlerin (onlara karşı üzen, korkutan, rahatsız eden, inciten, can yakan, zarar veren davranışlarda bulunanların) çoğaldığından şikayet ediliyor, tacizin engellenmesi için tedbir alınması isteniyor. Tedbir olarak da eğitim ve ceza üzerinde duruluyor.

"Karşı taraf ne yaparsa yapsın taciz edilmemeli" diyenlere karşı, "Hayır, açılmada sınırı aşanlar tacize davetiye çıkarıyorlar; taciz olmasın ama karşı taraf da taciz için insanları tahrik etmesin" diyenler var. Ben ise "çıplaklık tacizdir" diyorum. Evet çıplaklık, vücudun cinsi cazibesi olan yerlerini, kamuya açık olan yerlerde açıp göstermek, bununla da kalmayıp ya davranışlarıyla veya orasını burasını süsleyerek, kokular sürünerek karşı tarafın dikkatini daha fazla çekmek tacizdir. Çünkü bunu yapanlar karşı tarafın hem bakmasını, ilgi duymasını istiyor, hem bakmalarından, talepten ve ilginin bazı şekillerinden rahatsız oluyor, bunu taciz sayıyorlar. Bu durumda karşı tarafa (örneğimizde erkeğe) ya bakmamak ya bakıp da görmemek ya görüp de etkilenmemek yahut da baktığı, gördüğü, etkilendiği halde kendini zaptetmek, arzusunu bastırmak, ya meşru olmayan yollardan kendini tatmin etmek veya bu eziyete katlana katlana ruh sağlığını bozmak kalıyor; işte bütün bunlar tacizdir; gerekenden fazla yerlerini açıp gözler önüne seren kadın ve kızların karşı tarafı (erkekleri) taciz etmesidir.

"Web" ya da "örümcek ağı"

WWW ya da WB veya Web. İnternetle ilgilenmeyenler dahi artık bu harflere âşinadır diye düşünüyorum. Günümüz bilgi-iletişim dünyasının "üç yapışık kardeşleri" olan bu üç "w"nin açılımı: World Wide Web. "Küresel, dağınık ağ" sistemi anlamına gelen bu harflerin üçüncüsünün simgelediği "web" sözcüğünün anlamı ise "örümcek ağı".
World Wıde Web, aslında "hiper ortam"da, daha sükseli ifadesiyle "hiper uzayda yer alan "hiper metin"leri, elektronik iletişim aygıtlarıyla ihtiyaçlısına ulaştıran geniş, dağınık ve küresel bir bilgi alış-veriş sistemidir.

January 18th

Liseli kıza fotoğrafla şantaj

Adana’da internette arkadaşlık yaptığı liseli kızın kendisiyle evlenmesi için çektiği görüntü ve fotoğrafları şantaj olarak kullandığı iddia edilen 40 yaşındaki konfeksiyoncu Mustafa Yurttaş hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Lise 3’ncü sınıf öğrencisi 16 yaşındaki B.G.’ye, aynı okuldaki kız arkadaşı Y., arkadaşlık yapması için Aydın’ın Çine İlçesi’nde konfeksiyon işiyle uğraşan Mustafa Yurttaş’ın telefonunu verdi. Yaklaşık 2 yıl önce liseli kız ve Yurttaş telefonla tanıştı, internet ortamında da arkadaşlıklarını sürdürdü. Liseli B.G. ve bekar olduğunu söyleyen konfeksiyoncu Yurttaş, e-posta ile birbirlerine fotoğraflarını gönderdi. B.G.’ye deliler gibi aşık olan Yurttaş, geçen yıl 2 - 3 kez geldiği Adana’da liseli sevgilisi ile kafe ve bara gidip eğlendi.

Sır dizileri furyası (2)

Her yazıya okur tepkisi olur. Ama bazılarına yoğun tepki verilir. Bu, ele aldığınız meselenin yaygın bir sorun olarak algılandığını gösterir.

"Sır dizileri furyası" adlı yazıma bu kadar tepki beklemiyordum. Biri hariç hepsi de olumlu, "eline koluna sağlık" diyen tepkiler. Hariç olan o bir okur da tepkisini sonradan geri aldığına göre, "istisnasız" demek daha doğru olur.

Birçok okur "az bile yazdığım" kanaatinde. ABD'den yazan bilgili ve bilinçli bir okur meselenin kökenlerine inmemi istiyor. Köken dediği, din dilini esrarlı bir dile dönüştürdüklerini düşündüğü kişiler ve çevreler.

Sır dizileri furyası (1)

Furya, bir cemaat televizyonunun iyi niyetle kotarılmış "sır" dizisinin ardından başladı. Önce 'özel' tecrübeler ve olağandışı müşahedeler, nadiren kahramanlarının ağzından çoğunlukla da tevatür haline gelmiş biçimiyle etraftan derleniyordu. Derlenen bu 'müşahedeler' ve/veya tevatürler sinema diline aktarılıyor. Görüntünün büyülü sosuyla daha da gizemli ve esrarlı hâlâ getirilen bu ilginç müşahede bir drama-belgesel formatında seyirciye sunuluyordu.

Başlarda benim küçük çocuklarımın da izleyicisi oldukları bu "sır" programından özellikle küçük kızımın hayli etkilendiğini gözlemledim. Bu görünüşte olumlu etkileri olan bir ilgi gibi geliyordu. Fakat bu ilginin üstünü kazıdığımda, bunun insanoğlunun fıtratında bulunan olağandışı ve ilginç olana eğilimin kışkırttığı bir ilgi olduğunu gözlemledim.

Yemek Tarifleri

Lezzet Vadisi sitemizi favorilerine ekle

Son yorumlar



Google
 

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?:

Fetvalar::1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13